Vedtægter

Grundejerforeningen

Enghaven

VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Enghaven

Brønsholmdalsvej 1-153

Fredensborg Kommune

§1 Navn og hjemsted

§2 Område og medlemmer

§3 Formål

§4 Generalforsamlingen

§5 Ekstraordinær generalforsamling

§6 Bestyrelsen

§7 Foreningens midler

§8 Indskud og kontingent

§9 Godkendelse af vedtægter

 

§ 1.

Navn og hjemsted

 

1) Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Enghaven” Brønsholmdalsvej 1-153, Fredensborg Kommune.

 

§ 2.

Område og medlemmer

 

1) Foreningen omfatter parcellerne, matr. nr. 4cu, 4cv, 4cx, 4cy, 4cz, 4cæ, 4cø, 4da, 4db, 4dc, 4dd, 4de, 4df, 4dg, 4dh, 4di, 4dk, 4dl, 4dm, 4dn, 4do, 4dp, 4dq, 4dr, 4ds, 4dt, 4du, 4dv, 4dx, 4dy, 4dz, 4dæ, 4dø, 4ea, 4eb, 4ec, 4ed, 4ee, 4ef, 4eg, 4eh, 4ei, 4ek, 4el, 4em, 4en, 4eo, 4ep, 4eq, 4er, 4es, 4et, 4eu, 4ev, 4ex, 4ey, 4ez, 4eæ, 4eø, 4fa, 4fb, 4fc, 4fd, 4fe, 4ff, 4fg, 4fh, 4fi, 4fk, 4fl, 4fm, 4fn, 4fo, 4fp, 4fq, 4fr, 4fs, alle Brønsholm by, Karlebo sogn. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller inden for foreningens område har i henhold til deklarationen af 2. marts 1976 og senere tinglyst på ejendommene ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

 

2) Ejerskifte skal såvel af den tidligere som den nye ejer anmeldes til grundejerforeningen.

 

§ 3.

Formål

 

1) Foreningens formål er at varetage medlemmernes tarv, såvel over for det offentlige som over for private, i alle spørgsmål af fælles interesse, herunder opfyldelse af de i førnævnte deklaration § 12 nævnte forpligtelser og opgaver.

 

2) Foreningen overtager driften og vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg, herunder fællesantenneanlæg.

 

3) Foreningen kan kun optage ejere af parceller inden for det i § 2 nævnte område som medlemmer af grundejerforeningen, og grundejerforeningen kan ikke sluttes sammen med andre grundejerforeninger.

 

§ 4.

Generalforsamlingen

 

1) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, på et for medlemmerne centralt beliggende sted, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår fremlægges til godkendelse

4. Forslag til budget og kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

2) Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indgivet til formanden senest den 1. marts d.å. Kun rettidigt indkomne forslag kan behandles og vedtages på generalforsamlingen. Forslag skal angives i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

3) Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. Parceller under samme ejer har tilsammen kun én stemme.

 

4) Indvarsling til generalforsamling skal ske skriftligt ved udsendelse af dagsorden til den af medlemmerne sidst opgivne adresse senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5)

a) Til vedtagelse på generalforsamlingen af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, bevilling af midler i tillæg til de ifølge 4 stk. 5d) godkendte, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, at beslutningen vedtages med mindst 40 af medlemmernes stemmer.

b) Såfremt der for et forslag ifølge § 4 stk. 5a) der går ud på bevilling af midler på op til i alt 77.000 kr. (1000 kr. pr. grundejer) - beløbet pristalsreguleres jf. seneste forbrugerprisindeks. År 1990 = 100 - er almindelig stemmeflerhed, men ikke opnået de nødvendige 40 stemmer, kan generalforsamlingen beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan genfremsættes og vedtages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte.

c) Såfremt der for et forslag ifølge § 4 stk. 5a) er almindeligt flertal, men ikke opnået de nødvendige 40 stemmer, kan generalforsamlingen beslutte, at forslaget sendes til urafstemning. Urafstemning skal iværksættes senest 1 uge efter udsendelse af referat fra generalforsamling, og der skal gives 4 ugers varsel til at afgive stemmer. For vedtagelse ved urafstemning skal mindst 40 stemmer gå ind for forslaget. Urafstemningen forestås af foreningens revisorer.

d) Midler til administration, drift og vedligehold samt mindre nyanskaffelser til en samlet anskaffelsesværdi på max. 7.700,- (100,- kr. pr. grundejer) reguleret efter seneste forbruger prisindeks. År 1990 = 100 besluttes ved almindelig stemmeflerhed på generalforsamlingen under behandlingen af kommende års budget.

6) Et medlem kan give møde ved fuldbemægtiget i henhold til skriftlig fuldmagt. En fuldbemægtiget kan dog ikke afgive mere end én stemme foruden sin egen.

7) Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jævnfør dog § 4 stk. 5. I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige, bortfalder forslaget.

8) Såfremt et flertal af de på generalforsamlingen mødte medlemmer forlanger det, skal afstemning være skriftlig.

9) Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og den nye bestyrelse. Referat af generalforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 5.

Ekstraordinær generalforsamling

 

1) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 26 af medlemmerne over for bestyrelsen har fremsat skriftligt ønske herom, indeholdende den ønskede dagsorden og behørigt underskrevet af medlemmerne.

2) Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling (i månederne maj-september dog med 3 ugers skriftligt varsel). Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, begæring om afholdelse er fremsat.

§ 6.

Bestyrelsen

 

1) Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

2) Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling de ulige årstal, de øvrige bestyrelsesmedlemmer de lige årstal.

3) Genvalg kan finde sted.

4) De 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indtræder den suppleant, der er valgt med det største antal stemmer.

5) Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelses­medlemmer forlanger det.

6) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 af den samlede bestyrelse er tilstede. Bestyrelsens beslut­ninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Over det ved bestyrelsesmøderne passerede føres protokol.

7) Foreningen forpligtes og tegnes over for tredjemand af formanden, respektive fungerende formand i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem.

8) Til bestyrelsens medlemmer ydes godtgørelse for dokumenterede udlæg. Dog godtgøres bestyrelsesmedlemmer et fast beløb på kr. 100,- pr. gang til dækning af udgifter til traktement i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder.

§ 7.

Foreningens midler

 

1) Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører foreningens bøger, herunder kassebog og medlemsfortegnelse. Foreningens midler skal indsættes i bank, sparekasse på girokonto eller placeres i kursstabile obligationer/statsgældsbeviser med maksimal løbetid på 5 år eller anbringes i børsnoterede bankaktier. Obligationer eller aktier skal henlægges i depot i bank eller sparekasse.

2) Den kontante beholdning må ikke overstige kr. 770,00. Beløbet pristalsreguleres jf. seneste forbrugerprisindeks. År 1990 = 100.

3) Bestyrelse og revisorer har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag kontoudtog og kontantbeholdning forevist.

4) Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 31. januar og skal i revideret stand være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned.

5) Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 1977.

6) Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

7) Et udtrådt medlem har ikke krav på tidligere erlagt kontingent eller foreningens øvrige midler.

§ 8.

Indskud og kontingent

 

1) Hvert medlem betaler indskud kr. 200,00 pr. parcel. Beløbet pristalsreguleres jf. seneste forbrugerprisindeks. År 1990 = 100. Beløbet afrundes opad til nærmeste hele kr. 50,00. Ved ejerskifte skal den nye ejer betale nyt indskud inden 1 måned efter adkomstdokumentets udstedelse. Afgår et medlem ved døden, indtræder hans livsarvinger som medlem uden indskud.

2) Kontingentet pr. parcel fastsættes af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår og indbetales halvårsvis (1/1-30/6 og 1/7-31/12) til kassereren hhv. første hverdag i juni og første hverdag i november.”.

3) Er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt inden 1 måned efter forfaldstid, opkræves disse med et rykkergebyr på kr. 50,- pr. måned.”.

4) Er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt inden 3 måneder, skal bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger gå til inkasso gennem advokat.

5) Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld i videre udstrækning, end det måtte blive vedtaget ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning.

§ 9.

Godkendelse af vedtægter

 

1) Foreningens vedtægter og eventuelle ændringer skal for at være gyldige godkendes af Fredensborg Kommune..

 

_____________________________

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 30. november 1976 og godkendt af Karlebo byråd den 16. februar 1977.

Revideret på generalforsamlingen 17. april 1980.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 1986. Godkendt af Karlebo kommune den 4. februar 1987.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 15. marts 1993. Godkendt af Karlebo kommune den 12. oktober 1993.

Revideret på generalforsamling 24. april 2006. Godkendt af Fredensborg Kommune (tidligere Karlebo Kommune) den 12. april 2007.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 11. juli 2007, og godkendt af Fredensborg Kommune den 23. januar 2008.

Revideret på ordinær generalforsamling 28. april 2009, og godkendt af Fredensborg Kommune den 25. august 2009.

Revideret ved urafstemning 24. juni 2012, og godkendt af Fredensborg Kommune den 22. august 2012.

 

Copyright © All Rights Reserved

Grundejerforeningen Enghaven

Brønsholmdalsvej 1-153

2980 Kokkedal

 

Postadresse:

GF Enghaven v. formand Jesper P. Larsen, Brønsholmdalsvej 123, 2980 Kokkedal