Vedtægter


VEDTÆGTER

 

Grundejerforeningen Enghaven

Brønsholmdalsvej 1-153

 

Fredensborg Kommune

 

§1 Navn og hjemsted

§2 Område og medlemmer

§3 Formål

§4 Generalforsamlingen

§5 Ekstraordinær generalforsamling

§6 Bestyrelsen

§7 Foreningens midler

§8 Indskud og kontingent

§9 Godkendelse af vedtægter


 


§ 1

Navn og hjemsted


Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Enghaven” Brønsholmdalsvej 1-153, Fredensborg Kommune.


§ 2

Område og medlemmer

             


1) Foreningen omfatter parcellerne, matr.nr. 4cu, 4cv, 4cx, 4cy, 4cz, 4cæ, 4cø, 4da, 4db, 4dc, 4dd, 4de, 4df, 4dg, 4dh, 4di, 4dk, 4dl, 4dm, 4dn, 4do, 4dp, 4dq, 4dr, 4ds, 4dt, 4du, 4dv, 4dx, 4dy, 4dz, 4dæ, 4dø, 4ea, 4eb, 4ec, 4ed, 4ee, 4ef, 4eg, 4eh, 4ei, 4ek, 4el, 4em, 4en, 4eo, 4ep, 4eq, 4er, 4es, 4et, 4eu, 4ev, 4ex, 4ey, 4ez, 4eæ, 4eø, 4fa, 4fb, 4fc, 4fd, 4fe, 4ff, 4fg, 4fh, 4fi, 4fk, 4fl, 4fm, 4fn, 4fo, 4fp, 4fq, 4fr, 4fs, alle Brønsholm by, Karlebo sogn. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller inden for foreningens område har i henhold til deklaration af 2. marts 1976, tinglyst på ejendommene, ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.2) Ejerskifte skal såvel af den tidligere som den nye ejer anmeldes til grundejerforeningen.


§ 3

Formål


1) Foreningens formål er at varetage medlemmernes tarv, såvel over for det offentlige som over for private, i alle spørgsmål af fælles interesse, herunder opfyldelse af de i førnævnte deklaration § 12 nævnte forpligtelser og opgaver.   


2) Foreningen har overtaget driften og vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesanlæg, herunder fællesantenneanlæg.


Bestyrelsen kan helt eller delvis overdrage grundejerforeningens anlæg og ledninger, herunder foreningens kloakanlæg, inkl. regn- og spildevandsledninger på fællesområder, til de relevante forsyningsselskaber (herunder Fredensborg Forsyning) eller myndigheder (herunder Fredensborg Kommune), hvis de overtager vedligeholdelsespligten for anlæggene/ ledningerne. Overdragelsen kan ske uden særskilt samtykke fra medlemmerne. I de i §3 stk. 2 nævnte tilfælde kan bestyrelsen på grundejerforeningens og alle medlemmers vegne underskrive servitut- og overdragelsesdokumenter og derved forpligte alle nuværende og kommende medlemmer af grundejerforeningen – også i relation til evt. forbud mod at plante træer og buske over de i bebyggelsen nedlagte ledninger. Bestyrelsen kan tilsvarende helt eller delvis overdrage grundejerforeningens fællesantenneanlæg, sti-belysningsanlæg samt foreningens veje, stier, parkeringsareal, legepladser, træer og buske eller lignende.


3) Foreningen kan kun optage ejere af parceller inden for det i § 2 nævnte område som medlemmer af grundejerforeningen, og grundejerforeningen kan ikke sluttes sammen med andre grundejerforeninger.

 

§ 4

Generalforsamling

 

1)Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned på et for medlemmerne centralt   beliggende sted, med følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Formanden aflægger beretning

3.Det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår fremlægges til godkendelse

4.Indkomne forslag

5.Forslag til budget og kontingent

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9.Eventuelt.


2) Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indgivet til formanden senest den 1. marts d.å. Kun rettidigt indkomne forslag kan behandles og vedtages på generalforsamlingen. Forslag skal angives i indkaldelsen til generalforsamlingen.


3) Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes

antal. Parceller under samme ejer har tilsammen kun én stemme.


4) Indvarsling til generalforsamling skal ske skriftligt ved udsendelse af dagsorden pr. brev til den af medlemmerne sidst opgivne adresse, aflevering af indkaldelse i medlemmernes postkasse eller via mail til de medlemmer, som har en mailadresse, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


5) På generalforsamlingen træffes beslutninger med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte eller repræsenterede medlemmer. Dette gælder dog ikke beslutninger, der i medfør af § 4 stk. 5a) kræver kvalificeret stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige, bortfalder forslaget.


a) Til vedtagelse af beslutninger om (1) ændret anvendelse af fællesarealer, (2) ændring af vedtægter, (3) bevilling af beløb, der ikke ifølge § 4 stk. 5c) kan ske med almindelig stemmeflerhed, (4) kontingentforhøjelser, (5) yderligere indskud fra medlemmernes side, (6) optagelse af lån eller (7) nye henlæggelser eller forøgelse af eksisterende henlæggelser, kræves, at mindst 40 stemmer for beslutningen.


Uanset ovenstående kan generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed beslutte, at alle

medlemmer af foreningen i et år, hvor der er driftsunderskud (efter henlæggelse til gavle og asfalt), pro rata skal efterbetale et beløb, der helt eller delvis dækker underskuddet, eller at der for det pågældende år ikke (eller kun delvis) finder hensættelse sted.


b) Såfremt der for et forslag, der ifølge § 4 stk. 5a) kræver 40 stemmer, ikke er opnået de nødvendige stemmer, men dog er opnået almindelig stemmeflerhed, kan generalforsamlingen beslutte, at forslaget skal sendes til urafstemning.


Urafstemning skal iværksættes senest 1 uge efter udsendelse af referat fra generalforsamling, og der skal gives 4 ugers varsel til at afgive stemmer. For vedtagelse ved urafstemning skal mindst 40 stemmer gå ind for forslaget. Urafstemningen forestås af foreningens revisorer. Stemmer kan afgives ved udfyldelse af og underskrift på omdelte stemmesedler, via mail eller ved anvendelse af Nem Id eller ved anden tilsvarende sikker elektronisk afstemningsform for de medlemmers vedkommende, som har pc, computer eller andet elektronisk udstyr. For at være gyldig skal det entydigt fremgå, hvad en stemme, afgivet via mail, går ud på.


c) Beløb til administration og drift i budgettet for det kommende år, vedligeholdelsesarbejder og nyanskaffelser og -anlæg kan besluttes på generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed under behandlingen af dagsordenens pkt. 4 og/eller 5, hvis de ikke nødvendiggør kontingent-stigninger, og de pågældende vedligeholdelsesarbejder samt nyanskaffelser og -anlæg er på

i alt max. kr. 50.000 (reguleret efter seneste forbrugerprisindeks med År 2015 = 100). Indgår der andre eller større beløb end de i § 4 stk. 5c) nævnte i budgettet, skal der gås frem efter

§ 4 stk. 5b).


§ 4 stk. 5c) kan ikke omgås ved at fordele samme investering/omkostning over flere år (fx i form af hensættelser) eller ved at opdele den i flere poster, hvoraf en eller flere er under

kr. 50.000.


6) På generalforsamlingen kan medlemmerne enten afgive stemme personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af foreningen. 


7) Såfremt et flertal af de på generalforsamlingen mødte medlemmer forlanger det, skal afstemning være skriftlig.


8) Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og den nye bestyrelse. Referat af generalforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.


§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

 

1) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 26 af medlemmerne over for bestyrelsen har fremsat skriftligt ønske herom, indeholdende den ønskede dagsorden og behørigt underskrevet af medlemmerne.


2) Indvarsling sker som ved en ordinær generalforsamling (i månederne maj-september, dog

med et skriftligt varsel på mindst 3 uger). Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter, at begæring om afholdelse er fremsat.


 

§ 6

Bestyrelsen


1) Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

 

2) Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling de ulige årstal, de øvrige bestyrelsesmedlemmer de lige årstal.

 

3) Genvalg kan finde sted.

 

4) De 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen indtræder den suppleant, der er valgt med det største antal stemmer.

 

5) Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelses¬medlemmer forlanger det.

 

6) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 af den samlede bestyrelse er tilstede. Bestyrelsens beslut¬ninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Over det ved bestyrelsesmøderne passerede føres protokol.


7) Foreningen forpligtes og tegnes over for tredjemand af formanden, respektive fungerende formand i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem.

 

8) Til bestyrelsens medlemmer ydes godtgørelse for dokumenterede udlæg. Dog godtgøres bestyrelsesmedlemmer et fast beløb på kr. 100,- pr. gang til dækning af udgifter til traktement i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder.§ 7

Foreningens midler

 

1) Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører foreningens bøger, herunder kassebog og medlemsfortegnelse. Foreningens midler skal indsættes i bank, sparekasse på girokonto eller placeres i kursstabile obligationer/statsgældsbeviser med maksimal løbetid på 5 år eller anbringes i børsnoterede bankaktier. Obligationer eller aktier skal henlægges i depot i bank eller sparekasse.

 

2) Den kontante beholdning må ikke overstige kr. 1.250,00. Beløbet pristalsreguleres jf. seneste forbrugerprisindeks. År 2015 = 100.


3) Bestyrelse og revisorer har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder bilag kontoudtog og kontantbeholdning forevist.

 

4) Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Regnskabet skal tilgå revisorerne inden den 31. januar og skal i revideret stand være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar.

 

5) Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 1977.

 

6) Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.


7) Et udtrådt medlem har ikke ret til foreningens midler.


 

§ 8

Indskud og kontingent

 

1) Hvert medlem betaler indskud kr.  350,00 pr. parcel. Beløbet pristalsreguleres jf. seneste forbrugerprisindeks. År 2015 = 100. Beløbet afrundes til nærmeste hele kr. 50,00. Pristals-

reguleringer får kun betydning for nye medlemmer. Ved ejerskifte skal den nye ejer betale nyt indskud sammen med sin første kontingentbetaling. Et udtrådt medlem har ikke krav på at få sit indskud eller erlagte kontingent retur. Afgår et medlem ved døden, indtræder hans/hendes ægtefælle/samlevende eller livsarvinger som medlem uden indskud.

 

2) Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår og indbetales halvårsvis (1/1-30/6 og 1/7-31/12) til kassereren hhv. første hverdag i juni og første hverdag i november.


3) Er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt inden 1 måned efter forfaldstid, opkræves disse med et rykkergebyr på kr. 50,- pr. måned.

 

4) Er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt inden 3 måneder, kan bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger gå til inkasso gennem advokat.


5) Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld i videre udstrækning, end det måtte blive vedtaget ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning.         

 

§ 9

Godkendelse af vedtægter

 

Foreningens vedtægter og eventuelle ændringer skal for at være gyldige godkendes af Fredensborg Kommune._____________________________


 

 

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 30. november 1976 og godkendt af Karlebo byråd den 16. februar 1977.

 

Revideret på generalforsamlingen 17. april 1980.

 

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 28. oktober 1986. Godkendt af Karlebo kommune den 4. februar 1987.

 

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 15. marts 1993. Godkendt af Karlebo kommune den 12. oktober 1993.

 

Revideret på generalforsamling 24. april 2006. Godkendt af Fredensborg Kommune (tidligere Karlebo Kommune) den 12. april 2007.

 

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 11. juli 2007, og godkendt af Fredensborg Kommune den 23. januar 2008.

 

Revideret på ordinær generalforsamling 28. april 2009, og godkendt af Fredensborg Kommune den 25. august 2009.

 

Revideret ved urafstemning 24. juni 2012, og godkendt af Fredensborg Kommune den 22. august 2012.


Revideret ved urafstemning 9. november 2017 og godkendt af Fredensborg Kommune den 22. december 2017
Grundejerforeningen Enghaven

Brønsholmdalsvej 1-153

2980 Kokkedal

 


Postadresse:

GF Enghaven ved formand Mette W. Rosenvel, Brønsholmdalsvej 103, 2980 Kokkedal